Büyükbabalarin Kendi Oyunları ile Günümüzdeki Çocuk Oyunlarına İlişkin Görüşleri

Main Article Content

Esra DEMİR

Abstract

Öz

Bu çalışmanın amacı, büyükbabaların kendi çocukluklarında oynanan oyunlar ile günümüzdeki çocuk oyunları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel yöntemlerden olgu bilim deseninde yapılmıştır. Bu bağlamda, kartopu örneklem yöntemiyle Muş ili Kale Mahallesinde ikamet eden 15 büyükbaba ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda büyükbabaların kendi çocukluklarında oynanan oyunlar ile günümüz çocuklarının oynadıkları oyunların farklılaştığı görülmüştür. Büyükbabaların çocukluklarında birlikteliğin öne çıktığı, doğal malzemelerle kendi oyun araçlarını yaparak oynadıkları oyunlar ön planda olduğu bulunmuştur. Günümüz çocuklarının oynadıkları oyunların ise bireysel ve pasif olduğu, iletişim kurmadıkları ve teknoloji ağırlıklı oyunları tercih ettikleri büyükbabalar tarafından gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oyun, çocuk oyunları, geleneksel oyunlar

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
DEMİR, E. (2017). Büyükbabalarin Kendi Oyunları ile Günümüzdeki Çocuk Oyunlarına İlişkin Görüşleri. International Journal of Innovative Research in Education, 3(4), 167-173. https://doi.org/10.18844/ijire.v3i4.1252
Section
Articles

References

Artar, M., Onur, B. ve Çelen, N. (2004). Çocuk oyunlarında üç kuşakta görülen değişimler: Kırsal kesimde bir araştırma. Ankara Üniversitesi Çocuk KültürüAraştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları. 151-157.
Başal, H. A. (2007). Geçmiş yıllarda Türkiye’de çocuklar tarafından oynanan çocuk oyunları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 243-266
Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi. (O. Gündüz, Çev.). İstanbul: Kaknüs
Berk, L. E. (2013). Çocuk gelişimi. (A. Dönmez, Çev.). Ankara: İmge.
Cleland, V., Crawford, D., Baur, L. A., Hume, C., Tımperio, A. & Salmon, J. (2008). A prospective examination of children's time spent outdoors, objectively measured physical activity and overweight, children's time outdoors, activity and overweight. International Journal of Obesity, 32, 1685- 1693.
Clements, R. (2004). An investigation of the status of outdoor play. Contemporary Issues in Early Childhood, 5(1), 68-80.
Karsten, L. (2005). It all used to be better? different generations on continuity and change in urban children’s daily use of space. Children’s Geographies, 3(3), 275- 290.
Kutluca, T. (2014). Veri toplama yöntemleri. S. B. Demir (Ed.), Eğitim araştırmaları (s.193-213). Ankara: Eğiten Kitap.
Merrıam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S.Turan, Çev.Ed.).Ankara: Nobel.
Pilten,P. ve Pilten, G. (2013). Okul çağı çocuklarının oyun kavramına ilişkin algılarının ve oyun tercihlerinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.9(2),15-31.
Onur, B. ve Güney, N. (2004).Türkiye’de çocuk oyunları: Araştırmalar. Ankara: Kök.
Onur, B., Çok, F.,Artar, M.,Şener,T. ve Türkan Bağlı,M. (2004). Kentlerdeki açık alanlarda çocuk oyunları: Ankara örneği. Ankara Üniversitesi Çocuk KültürüAraştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.17-31.
Öztürk, M. ( 2001). Çocuk oyunla gelişir. Zoom Dergisi, 28-31.
Sherwood, A.S. SARA. (2009). Play: a study of preservice teachers’ beliefs about a complex element of early childhood education, Doctor of Philosophy, Unpublished doctoral dissertation. The University of Texas at Austin, May
Tandy, C. (1999). Children's diminishing play space: a study of ıntergenerational change in children's use of their neighborhoods. Australian Geographical Studies, 37(2), 154-164.
Tuğrul, B., Ertürk, H. G., Özen Altınkaynak, Ş. ve Güneş, G. (2014). Oyunun üç kuşaktaki değişimi. The Journal Academic Social Science Studies.27, (1), 1-16.
Tüzün, Ü. (2002). Gelişen iletişim araçlarının çocuk ve gençlerin etkileşimi üzerine etkisi. Düşünen adam. 15(1),46-50.
Yavuzer, H. (2003). Doğal Harika Bir Tedavi: Oyun. Evde ve Okulda Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Temelleri. (4. Baskı). İstanbul: Çocuk ve Aile Kitapları
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.