Kaynaştırma ve Genel Eğitim Öğretmenlerinin Sesbilgisel Farkındalığa İlişki Öğretim Etkinliklerini Kullanımlarının İncelenmesi

Main Article Content

Ceyda Emir
M. Cem Girgin
H. Pelin Karasu

Abstract

Erken çocukluk döneminde gelişmeye başlayan okuma yazma becerileri, dile ilişkin pek çok becerinin edinilmesiyle birlikte gelecekteki okuma yazma becerilerinin temelini oluşturmaktadır. Özellikle okulöncesi dönemde gelişimi başlayan sesbilgisel farkındalık becerileri, ilkokuma yazma becerilerinin edinimi ve gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu araştırmanın amacı, ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğretmenlerinin sesbilgisel farkındalığa ilişkin öğretim etkinliklerini kullanımlarının incelenmesidir. Araştırmada, tekil ve ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Eskişehir Merkez ilkokullarında birinci ve ikinci sınıflarda görev yapan 142 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Sesbilgisel Farkındalığa İlişkin Öğretim Etkinliklerinin Kullanım Sıklığı Anketi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin 104’ünün sesbilgisel farkındalığa ilişkin öğretim etkinliklerini kullanma sıklığının düşük olduğunu, 38’inin yüksek olduğunu göstermektedir. Sınıflarında işitme engelli kaynaştırma öğrencisi bulunan 16 öğretmenin sesbilgisel farkındalığa ilişkin öğretim etkinliklerini kullanma sıklığının düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin sesbilgisel farkındalığa ilişkin öğretim etkinliklerini kullanma düzeylerinde yaş, cinsiyet, hizmet yılı ve mezun oldukları üniversite açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu bulgulardan yola çıkılarak üniversitelerin sınıf öğretmenliği ve özel eğitim bölümü ders programlarının, sesbilgisel farkındalığın önemini vurgulayacak şekilde zenginleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılabilir.


Anahtar Sözcükler: Okuma yazma becerileri, sesbilgisel farkındalık, öğretimsel etkinlikler, işitme engelli çocuk

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Emir, C., Girgin, M. C., & Karasu, H. P. (2015). Kaynaştırma ve Genel Eğitim Öğretmenlerinin Sesbilgisel Farkındalığa İlişki Öğretim Etkinliklerini Kullanımlarının İncelenmesi. Journal of Education and Special Education Technology, 1(1), 15-33. https://doi.org/10.18844/jeset.v1i1.3548
Section
Articles